För din trygghet

Vattenprover - 
håll koll på vattenkvalitén och utsläpp

Sweden Recycling erbjuder både vattenprover för mikrobiologisk analys av unitvatten och kvicksilverprover från avloppsvatten efter amalgamavskiljare. I samband med det årliga besöket på kliniken eller ett saneringsbesök kan vi ta hand om provtagningen och transport av vattenprover. Det går också bra att ta vattenproverna själv, däremot ska kvicksilverprover alltid tas av utbildade servicetekniker / dentaltekniker.

Mikrobiologisk analys av unitvatten
Visste du att en klinik är skyldig att ha dricksvattenstandard i uniten? Det är inte alltid det lättaste. Bakterietillväxten i en unit kan i vissa fall vara extremt kraftig. Vid onaturligt hög halt bakterier ska biofilm avlägsnas i unitens slangar. Detta kan din dentaltekniker hjälpa dig med, som har hand om den årliga servicen på klinikens unitar.

Enligt Socialstyrelsens rekommendationer ska alla tandvårdskliniker låta analysera unitvattnet en gång per år. En mikrobiologisk analys ger en bild av klinikens hygieniska och/eller hälsomässiga status med ledning av provets innehåll av mikroorganismer. 

Vi erbjuder analys av den totala halten snabbväxande och långsamväxande mikroorganismer i vattnet genom ett ackrediterat labb - för din trygghets skull.

Vattenprovet tas vanligtvis från trefunktionssprutan. Därefter transporteras proverna kylda till vår samarbetspartner för analys. Sweden Recycling kan i samband med miljöservice sköta provtagning och transport av vattenprover. Om du själv vill ta proverna kan vi skicka sterila provtagningsflaskor som du fyller och sedan skickar till oss. Kontakta oss gärna om du vill beställa provtagningsflaskor, så ordnar vi detta. Cirka två veckor efter provtagningen får du en analysrapport mejlat till din klinik.

Kvicksilveranalys
på avloppsvatten

Vi erbjuder inte bara mikrobiologisk analys utan vi kan även hjälpa dig med att övervaka ditt kvicksilverutsläpp i avloppsvattnet enligt miljöbalkens krav. Vi tar prover och analyserar avloppsvattnet från din klinik. Avloppsslangen kan innehålla föroreningar som kan lossna när slangen rörs, därför skall vattnet rinna en liten stund innan provet tas. Felaktig provtagning från sugsystemet kan orsaka både driftstörningar och kvicksilverutsläpp, så proverna ska tas av utbildad personal. 

Alla provtagningar utförs då av våra utbildade servicetekniker, så att de inte görs på ett felaktigt sätt. Avloppsvattnet skickas sedan till medentex i Tyskland för analys. Efter att vi har fått in analyssvaret mejlar vi ut ditt resultat.

Hur står det till med din utrustning?

Enligt miljöbalken ska alla tandvårdskliniker kunna visa att deras utrustning för att fånga upp amalgam fungerar som den ska. Med en funktionskontroll som enklast utförs i samband med vår miljöservice kan du säkerställa det. Vi hjälper dig att bedriva din verksamhet på ett lagligt och hållbart sätt.

Mer information om tolkning av provsvar och lämplig åtgärd vid höga värden finns i Tolkningsguiderna