Hållbar och effektiv

SRAB 99D - amalgamavskiljare baserad på sedimentering

Ju enklare, desto bättre - det gäller för många saker, även för teknisk utrustning. Vår amalgamavskiljare SRAB 99D är baserad på sedimentering. Avloppsvattnet från unitar, sugsystem och diskhoar flödar först genom en försedimenteringszon där de större partiklarna fastnar. I nästa steg samlas amalgampartiklarna i en slamkammare. Till sist fångas de minsta vattenburna amalgampartiklarna upp i en finsedimenteringszon med lameller. Denna konstruktion behöver inga rörliga delar och är mycket pålitlig och driftsäker.

SRAB 99D - bästa lösningen för miljön

Sweden Recycling skapar hållbar utveckling genom att ta fram produkter och tjänster som är certifierade enligt internationell och svensk lagstiftning. För att lyckas med detta så pågår en ständig forskning på våra produkter, där varje procent räknas. Amalgamavskiljare är en produkt som är avgörande för att kunna främja en hållbar utveckling för miljön.
Sweden Recyclings amalgamavskiljare är godkänd och testad enligt ISO 111 43, där 95% avskiljningsgrad är miniminivån för ett godkännande. Sweden Recycling har inte nöjt sig vid denna gräns - vår amalgamavskiljare SRAB 99D har en certifierad och process-säkrad avskiljningsgrad på 98.52% vid ett maximalt flöde på 3 l/min. 
 

Miljöbalken och bästa möjliga teknik

Miljöbalken 2 kap. Allmänna hänsynsregler m.m.

2 §

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

3 §

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.

Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Endast Sweden Recycling har behörighet att byta amalgamavskiljare av typ SRAB 99D i Sverige. Vi är den enda certifierade leverantören som får återvinna dessa avskiljare, för att ISO certifieringen ska gälla. Om avskiljaren byts ut och återvinns av en annan leverantör, är avskiljaren inte längre godkänd enligt ISO standarden och produktgarantin upphör.

Amalgamavskiljare av typ SRAB 99D

 • ISO 11143 certifierad
 • Process-säkrad
 • Avskiljningsgrad 98.52%
 • Möter Europas och Sveriges högst ställda krav
 • Helt återanvändbar - upp till 10 gånger
 • Baserad på sedimentering
 • Underhållsfri och utan rörliga delar
 • Mycket pålitlig och driftsäker
 • Lämplig för våta sugsystem och som diskbänksavskiljare

Effektivitet av tom amalgamavskiljare med maximum vattenflöde 3 l/min 

 • Körning 1) 98.295 % med prov nr. 1 (17) 
 • Körning 2) 98.546 % med prov nr.. 2 (18) 
 • Körning 3) 98.747 % med prov nr.. 3 (20) 
  Medelvärde = 98.529 %

Effektivitet av full amalgamavskiljare med maximum vattenflöde 3 l/min

 • Körning 1) 99.299 % med prov nr. 4 (23) 
 • Körning 2) 99.990 % med prov nr. 5 (24) 
 • Körning 3) 99.989 % med prov nr. 6 (25) 
  Medelvärde = 99.969 %

Så här fungerar avskiljarens återvinningskretslopp

Minst en gång om året, beroende på hur stor kliniken är, måste amalgamavskiljaren bytas ut. Detta kan ske i samband med miljöservice där en av våra servicetekniker byter ut avskiljaren i sugsystemet eller under diskbänken. I vissa fall skickar vi ut avskiljarna för utbyte. Efter att de har samlats in transporteras avskiljarna till medentex i Tyskland för återvinning. Där rengjörs dem, trasiga delar (t.ex. packningar) byts ut och sedan är avskiljarna redo att återanvändas.